Dự án thiết kế Logo và xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu OLY

Giải pháp sáng tạo phải được lấy “cảm hứng” từ những dữ liệu nghiên cứu chính xác mới có thể đưa ra ngôn ngữ nhận diện thật sự khác biệt